Tự khôi phục mật khẩu (Self-reset password)

Trường hợp quên mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa, bạn có thể sử dụng link bên dưới để khôi phục lại mật khẩu và mở khóa tài khoản:
Microsoft Online Password Reset

In case you forget your password or your account is locked, you can use the link below to reset your password and unlock your account:
Microsoft Online Password Reset

Thay đổi mật khẩu mới

Chú ý

Cần thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây trước và sau khi đổi mật khẩu:
 • Tắt Outlook hoặc các phần mềm quản lý thư đang mở.
 • Tên tài khoản: nhập Account domain (VD: v.HungHA@abc.com, bạn nhập HungHA), tương tự khi đăng nhập vào phát hành văn bản.
 • Mật khẩu phải có ít nhất 10 ký tự, không trùng với mật khẩu đang sử dụng, không chứa tài khoản đăng nhập, tên hiển thị của bạn, lựa chọn mật khẩu an toàn bao gồm cả chữ và số, có chữ cái viết hoa, viết thường, nên có thêm các ký tự đặc biệt như *,$,#...
 • Mật khẩu phải chứa ký tự đáp ứng 3 trong 4 điều kiện sau:
  • Ký tự đặc biệt như: ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/
  • Số
  • Chữ viết hoa
  • Chữ viết thường
 • Mỗi lần đổi mật khẩu cách nhau 24h
 • Không được sử dụng lại mật khẩu đã đặt trong 5 lần gần nhất
 • Sau khi đổi mật khẩu thành công, cần thay đổi ngay thiết lập mật khẩu trên các thiết bị di động và Outlook.

Attention

Ensure follow the instructions below before and after changing your password:
 • Turn off Outlook or the email software that is openning.
 • Account Name: Enter domain account name (E.G v.HungHA@abc.com, enter HungHA).
 • Password must be at least 10 characters long, does not use the current password, does not contain your login account or your display name. Choose a secure password that includes both letters and numbers, has uppercase letters, lowercase letters, digit, should have extra special characters like *,$,#...
 • Password must meets 3 out of 4 following conditions:
  • Special characters such as ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/
  • Numbers
  • Uppercase letters
  • Lowercase letters
 • You can change your password after 24 hours last time change.
 • Do not reuse the password set in the last 5 times
 • After changing password successful, it is necessary to immediately change the password on mobile devices and Outlook.