Reset your password

Chú ý

Cần thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây trước và sau khi đổi mật khẩu:

- Tắt Outlook hoặc các phần mềm quản lý thư đang mở.
- Tên tài khoản: nhập Account domain (VD: v.HungHA@abc.com thì nhập HungHA), tương tự khi đăng nhập vào phát hành văn bản.
- Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, không trùng với mật khẩu đang sử dụng, lựa chọn mật khẩu an toàn bao gồm cả chữ và số, nên có thêm các ký tự đặc biệt như *,$,#...
- Sau khi đổi mật khẩu thành công, cần thay đổi ngay thiết lập mật khẩu trên các thiết bị di động và Outlook .
- Nên khởi động lại máy tính sau khi thay đổi mật khẩu.

Note: password policy

- Password Length – 8 characters (minimum)

- Password Complexity – Enabled. The password contains characters from three of the following categories

  • Uppercase letters of European languages (A through Z, with diacritic marks, Greek and Cyrillic characters)
  • Lowercase letters of European languages (a through z, sharp-s, with diacritic marks, Greek and Cyrillic characters)
  • Base 10 digits (0 through 9)
  • Non-alphanumeric characters (special characters): (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) Currency symbols such as the Euro or British Pound are not counted as special characters for this policy setting

- Passwords may not contain the user's samAccountName (Account Name) value or entire displayName (Full Name value). Both checks are not case sensitive.