Reset your password

Chú ý

Cần thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây trước và sau khi đổi mật khẩu:

- Tắt Outlook hoặc các phần mềm quản lý thư đang mở.
- Tên tài khoản: nhập Account domain (VD: v.HungHA@abc.com thì nhập HungHA), tương tự khi đăng nhập vào phát hành văn bản.
- Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, không trùng với mật khẩu đang sử dụng, lựa chọn mật khẩu an toàn bao gồm cả chữ và số, có chữ cái viết hoa, nên có thêm các ký tự đặc biệt như *,$,#...
- Sau khi đổi mật khẩu thành công, cần thay đổi ngay thiết lập mật khẩu trên các thiết bị di động và Outlook .
- Nên khởi động lại máy tính sau khi thay đổi mật khẩu.

Note: password policy

- Password Length – 8 characters (minimum)

- Password Complexity – Enabled. The password contains characters from three of the following categories

  • Uppercase letters of European languages (A through Z, with diacritic marks, Greek and Cyrillic characters)
  • Lowercase letters of European languages (a through z, sharp-s, with diacritic marks, Greek and Cyrillic characters)
  • Base 10 digits (0 through 9)
  • Non-alphanumeric characters (special characters): (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) Currency symbols such as the Euro or British Pound are not counted as special characters for this policy setting

- Passwords may not contain the user's samAccountName (Account Name) value or entire displayName (Full Name value). Both checks are not case sensitive.